Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WELDAM ADVOCATEN

Artikel 1 Handelsnaam
Weldam advocaten is een kostenmaatschap waarbij ieder afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam is. Uitsluitend de advocaat waarmee een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn. Bij Weldam advocaten zijn werkzaam zelfstandige advocaten, advocaten in loondienst en een besloten vennootschap (hierna ieder afzonderlijk of gezamenlijk te noemen: de opdrachtnemer).

Artikel 2 De overeenkomst
- 1. Een overeenkomst komt tot stand zodra de opdrachtgever de opdrachtnemer de mondelinge of schriftelijke opdracht geeft om de desbetreffende werkzaamheden te verrichten. De totstandkoming van de overeenkomst wordt zo nodig schriftelijk bevestigd door de opdrachtnemer, dit ter oordeel van de opdrachtnemer of op verzoek van opdrachtgever. In zaken waarin gefinancierde rechtsbijstand mogelijk is, blijkt de totstandkoming van de overeenkomst ook uit overhandiging van de stukken aan opdrachtnemer die nodig zijn voor het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand.
- 2. Heeft de opdrachtgever eigen algemene voorwaarden dan worden deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
- 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in alle zaken gelimiteerd tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van eigen risico.
- 2. Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot 1 maal het door opdrachtnemer in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting, tot een maximum van € 10.000,00.

Artikel 4 Honorarium, tarieven, declaratiemethoden en betaling
- 1. Vaststelling van het honorarium geschiedt in beginsel op basis van gewerkte uren, tenzij anders wordt overeengekomen.
- 2. De opdrachtnemer is bevoegd om voorschotdeclaraties terzake van honorarium (eventueel vermeerderd met 21% B.T.W.) alsmede terzake van externe kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
- 3. Op alle door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden is opdrachtgever B.T.W. verschuldigd. B.T.W.-heffing geschiedt zowel bij een voorschotdeclaratie als bij de einddeclaratie.
- 4. De opdrachtnemer is gerechtigd om over het honorarium 5% kantoorkosten in rekening te brengen, tenzij anders is overeengekomen. In de regel worden de kantoorkosten bij de einddeclaratie in rekening gebracht. Over de kantoorkosten wordt B.T.W. geheven.
-5. De opdrachtgever is verplicht de (voorschot)declaratie van opdrachtnemer binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening te voldoen, althans binnen zodanige termijn als op de declaratie of begeleidende brief is vermeld. Betaling dient in euro's te geschieden bij voorkeur door overmaking van het betreffende bedrag op de bankrekening van opdrachtnemer. De opdrachtgever is niet bevoegd op deze declaraties enig bedrag wegens een door hem/haar ingestelde tegenvordering in mindering te brengen of zich jegens opdrachtnemer op opschorting van betaling te beroepen.
- 6. Opdrachtnemer declareert in eenheden van 6 minuten.
- 7. Bij niet of niet tijdige of gedeeltelijke betaling kan opdrachtnemer aanspraak maken op de wettelijke rente en verhoging van het openstaande bedrag met 15% buitengerechtelijke incassokosten en 21 % B.T.W. over de buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 5 Gefinancierde rechtsbijstand ("Toevoeging")
- 1. De opdrachtnemer is op grond van de gedragsregels voor advocaten verplicht om te onderzoeken of de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). In de regel vindt dit onderzoek voor aanvang van de werkzaamheden plaats, maar kan ook plaatsvinden als de inkomens- en vermogenspositie van de opdrachtgever zich nadien na aanvang van de werkzaamheden (aanzienlijk) wijzigt.
- 2. Op de overeenkomst met de opdrachtgever die in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand is artikel 4 leden 1 tot en met 5 niet van toepassing, behoudens het hierna bepaalde.
- 3. Gefinancierde rechtsbijstand wordt verstrekt door de Raad voor Rechtsbijstand. De regels van de Raad voor Rechtsbijstand zijn dan ook van toepassing. Deze worden onder meer vermeld op het aanvraagformulier. Deze zijn sowieso te raadplegen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.
- 4. Bij gefinancierde rechtsbijstand is opdrachtgever naast de eigen bijdrage onder meer ook, voor zover van toepassing, het griffierecht verschuldigd.

Artikel 6 Betalingsregeling
Indien de opdrachtgever het gedeclareerde bedrag van opdrachtnemer in termijnen/gedeelten wenst te voldoen dan dient opdrachtgever een verzoek daartoe aan opdrachtnemer te doen. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van opdrachtnemer het gedeclareerde bedrag in termijnen/gedeelten te voldoen.

Artikel 7 Inspanningsverplichting
- 1. Opdrachtnemer verbindt zich jegens opdrachtgever tot het inzetten van alle kennis en ervaring die opdrachtnemer bezit, en tot het doen van alle inspanningen die de opdracht redelijkerwijze vergt, met inachtneming van de gedragsregels voor advocaten, zoals die zijn opgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.
- 2. Opdrachtnemer kan geen garantie geven omtrent de afloop van door haar advocaten uitgevoerde werkzaamheden c.q. procedures.

Artikel 8 Informatie, afspraken, adviezen, standpunten
De opdrachtnemer zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de ontwikkelingen, voortgang en wijzigingen in de zaak. Waar nodig bevestigt opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever de tussen hen gemaakte afspraken, belangrijke informatie, gegeven adviezen, standpunten in een procedure, etc., ter voorkoming van onder andere onduidelijkheden en geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Correspondentie en concepten van opdrachtnemer gelden daarom als dwingend bewijs.

Artikel 9 Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen vorderingen van derden, die stellen schaden geleden te hebben door of vanwege de opdrachtnemer voor opdrachtnemer verrichte werkzaamheden c.q. de gevoerde procedure (s).

Artikel 10 Inschakeling derde: procesadvocaat
De opdrachtnemer is bevoegd om een procesadvocaat in te schakelen indien de opdrachtnemer het nodig acht.

Artikel 11 Inschakeling derde: anders dan procesadvocaat
De opdrachtnemer schakelt andere derden dan een procureur, zoals bijvoorbeeld een deurwaarder, een medisch adviseur, een fiscalist, in na overleg met de opdrachtgever. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkoming van deze derde.

Artikel 12 Verlening diensten als procesadvocaat
Indien de opdrachtnemer voor een advocaat als procesadvocaat optreedt, zijn voornoemde artikelen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 Gedragsregels
De Nederlandse Orde van Advocaten heeft gedragsregels voor de advocaten in Nederland opgesteld. De opdrachtnemer informeert opdrachtgever daarover indien dat van belang is voor de werkzaamheden c.q. procedure. Dit zal met name het geval zijn als opdrachtgever een doen of nalaten van opdrachtnemer wenst dat in strijd is met een bepaalde gedragsregel.

Artikel 14 Beëindiging
- 1. De overeenkomst kan te allen tijde mondeling of schriftelijk door de opdrachtgever worden beëindigd. De opdrachtgever blijft verplicht het tot het moment van beëindiging verschuldigde honorarium, etc. te voldoen.
- 2. De opdrachtnemer kan de overeenkomst beëindigen indien er naar het oordeel van opdrachtnemer sprake is van een vertrouwensbreuk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 15 Klachten- en Geschillenregeling advocatuur en toepasselijk recht
- 1. Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze procedure houdt in dat opdrachtgever de klachten eerst aan opdrachtnemer kenbaar maakt. Slaagt opdrachtnemer er niet in uw klachten te verhelpen dan kan opdrachtgever deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van deze opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement, dat eveneens op het kantoor ter inzage ligt. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet dat reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door het kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de commissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijk cliënt, dan voorziet het reglement in arbitrage.
- 2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
- 3. Indien de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur niet van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de Rechtbank Midden Nederland.