De diensten van Weldam Advocaten

Het Bouwrecht: 

                                                                                                                                                                                                                        
Ons kantoor bezit specifieke kennis en ervaring op het gebied van bouwrecht en is lid van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten. Aan leden van deze vereniging worden specifieke eisen gesteld op het gebied van ervaring en kennis. Zo heeft Weldam advocaten 20 jaar ervaring opgedaan in een bouwbedrijf op zowel praktisch als theoretisch gebied. Het bouwrecht beslaat het gehele rechtsgebied dat betrekking heeft op bouwen in de brede zin van het woord, vastgoed, huurrecht, ruimtelijk bestuursrecht, burenrecht, contractenrecht, etc. Graag staan wij u met raad en daad ter zijde op dit rechtsgebied.

Wordt uw nieuwe woning of het werk door de aannemer opgeleverd. Let dan goed op. Als u bij de oplevering niet een zichtbaar gebrek meldt dan is de aannemer niet meer aansprakelijk voor het gebrek. Weldam advocaten is bij uitstek degene die u hierin kan bijstaan. Indien u dat wenst zijn wij aanwezig bij de oplevering. Vooraf wordt u geinformeerd omtrent de kosten die wij daarvoor in rekening brengen. 


Strafrecht:

Ons kantoor bezit specifieke kennis en ervaring op het gebied van strafrecht en is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA). Aan leden van deze vereniging worden specifieke eisen gesteld op het gebied van ervaring en kennis. 

Met het strafrecht kunt u beter niets van doen hebben. Mocht u daar toch mee in aanraking komen, dan is het goed om te weten dat Weldam advocaten u te allen tijde in deze met raad en daad wenst bij te staan. Wij zijn vertrouwenspersoon bij uitstek en u kunt altijd op ons rekenen.

Weldam advocaten beschikt over een 24-uursverbinding voor dit rechtsgebied, zodat u in noodgevallen altijd uw advocaat kunt raadplegen. Het telefoonnummer is 06-51557898. Wij maken u er op attent dat de politie u nimmer mag weigeren om contact op te nemen met uw advocaat. Van belang is dat u tijdig hulp inroept van uw advocaat. Juist in de voorfase (opsporing) wordt het bewijs verzameld. De strafrechter gaat in principe uit van het proces-verbaal (het schriftelijk relaas van de politie) en mag dat ook al wordt bijvoorbeeld door u ter zitting anders verklaard. Laat u niet verleiden tot uitspraken waar u niet achterstaat. Ook niet als u gezegd wordt dat u dan zo weer vrij bent. Als het eenmaal op papier staat is het zeer moeilijk om de verklaring te wijzigen of terug te nemen. Het is zelfs zo dat de rechter uw verklaring mag gebruiken ook al heeft u geweigerd deze te ondertekenen. Als de verbalisant verklaart dat hetgeen op papier staat hetgeen is wat u tegenover hem heeft verklaard dan mag de rechter deze verklaring voor het bewijs gebruiken.


Het MKB

Juridische problemen en de kosten verbonden aan een procedure, worden als een noodzakelijk kwaad ervaren daar de kosten meestal hoog en bovendien van te voren niet begroot zijn. Daarbij komt dat de uitkomst van een procedure niet altijd voorspelbaar is.Juist in het Midden en Klein Bedrijf gaat het spreekwoord op "voorkomen is beter dan genezen". Neem dan ook tijdig contact op met Weldam Advocaten voor advies over wat wij voor u kunnen betekenen. Wij kunnen voor u optreden als:

Een eigen bedrijfsadvocaat

Slechts hele grote bedrijven kunnen het zich permitteren een bedrijfsjurist in dienst te nemen. Toch is een eigen jurist, die uw bedrijf goed kent, van groot belang, daar deze in de preventieve sfeer veel juridische problemen kan voorkomen en in de rol van deskundige en bemiddelaar, creatief oplossingen kan zoeken ter voorkoming van de gang naar de rechter. Het voeren van een procedure is tijdrovend, kostbaar en verstoort blijvend de relatie. Kortom, een eigen jurist kan uw bedrijf veel kosten en ergernis besparen en ervoor zorgen dat er blijvend een gezonde bedrijfsvoering ontstaat. De kosten die u kunt besparen zijn dan ook niet gelegen in het stadium dat al sprake is van een onoplosbaar juridisch conflict, doch in de fase die hieraan voorafgaat. Indien uw bedrijf immers in deze fase zorgdraagt voor duidelijke arbeids- overeenkomsten, contracten, algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en over het algemeen vooraf juridisch advies inwint, zult u slechts in uiterste gevallen alsnog in conflict raken. Zelfs dan is vaak door het inroepen van bemiddeling een oplossing voor het conflict te vinden die voor beide partijen tot een meer constructieve oplossing leidt met minder kosten dan het voeren van een procedure. De meest gewenste situatie ontstaat als dezelfde jurist als advocaat kan optreden indien een procedure wel noodzakelijk is. Er kan dan met aanzienlijk minder kosten en risico worden geprocedeerd daar de jurist/advocaat uw bedrijf kent, weet hoe het conflict is ontstaan en betrokken is bij de voorgeschiedenis. Weldam Advocaten is gaarne bereid om uw eigen bedrijfsadvocaat te zijn.

Ingewikkelde voorschriften en aansprakelijkheid

Ondernemers worden steeds meer geconfronteerd met ingewikkelde voorschriften en wettelijke bepalingen. Zo zijn het huidig milieurecht en de nieuwe belastingwetten belangrijke items voor ondernemers. Ook de aansprakelijkheid voor de kwaliteit van uw product of dienst is vanwege de nieuwe wetgeving belangrijk. Deze nieuwe regels geven een benadeelde sinds enige jaren meer mogelijkheden om de schade te verhalen. Verder valt te constateren dat de huidige milieu- wetgeving, de belastingwetgeving en de Wet Economische Delicten voor een bedrijf risico's kunnen opleveren met betrekking tot strafrechtelijk onderzoek. Het is dan van groot belang om vroegtijdig juridisch advies in te winnen.


De Particulier

Vroegtijdig juridisch advies is belangrijk

Het komt steeds vaker voor dat particulieren juridisch advies nodig hebben of verwikkeld raken in juridische procedures. Vele voorbeelden worden genoemd in de "belangrijke rechtsgebieden voor de particulier". Dan is het verstandig om vroegtijdig juridisch advies in te winnen.

Door de overheid gefinancierde rechtshulp

Voor een particulier is het belangrijk te weten of zij/hij in aanmerking kan komen voor de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Zie verder Tarieven Weldam Advocaten.

Particulier

De rechtsgebieden voor de particuliere rechtzoekende waar wij u gaarne in bijstaan:

Zaken die te maken hebben met personen of familierecht.

huwelijk, samenwonen, echtscheiding, ouderlijk gezag, alimentatie, boedelverdeling, erfrecht, onder curatele stellen, onder bewindstelling, schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.

Zaken die te maken hebben met overeenkomsten:

de particulier en aankoop woning,
de particulier en de aannemer,
de particulier en de aankoop auto,
de particulier en haar/zijn arbeidsovereenkomst,
de particulier en het huren/ verhuren van woonruimte.

Zaken die te maken hebben met productaansprakelijkheid:

de particulier en het kopen van onveilige produkten,
de particulier en het kopen van ondeugdelijke produkten.

Bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid en sociale uitkeringsinstanties:

Bijvoorbeeld bij het stopzetten en terugvordering van uw uitkering.

Zaken die te maken hebben met het strafrecht: de particulier en een strafrechtelijke procedure, voeging als slachtoffer in strafrechtelijke procedure.


Tarieven Weldam advocaten

De huidige richtlijnen

De advocatuur kent sinds 1 januari 1997 geen vaste declaratietarieven meer. Voorheen werden door de Nederlandse Orde van Advocaten referentietarieven vastgesteld. Het laatste referentietarief bedroeg bedroeg € 131,60 per uur exclusief BTW voor zaken met een belang van onbepaalde waarde, exclusief de voor de cliënt gedane uitgaven, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, en verder de voor de cliënt gedane uitgaven die bezwaarlijk te specificeren zijn, zoals kosten van porti, telefoon, fax, fotokopieën: maximaal 5% van het honorarium.

Voor zaken met een bepaalde waarde varieerde dit uurtarief tussen € 90,75 en € 317,65 , exclusief voornoemde posten, afhankelijk van het financiële belang. Voor incassoprocedures gold een speciaal tarief, ook afhankelijk van het te incasseren bedrag. Thans wordt alleen nog aanbevolen dat de advocaat van tevoren met de cliënt afspraken maakt over het honorarium en dit schriftelijk vastlegt. "No cure, no pay" is niet toegestaan.

Door de overheid gefinancierde rechtshulp
Daarnaast bestaat in Nederland de mogelijkheid om beroep te doen op gefinancierde rechtshulp. Dit is van toepassing als het inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen liggen. De overheid betaalt dan (een deel van) de rechtsbijstandkosten. Dit geldt niet alleen voor gevallen waarin geprocedeerd moet worden, maar kan ook verleend worden wanneer advies of bemiddeling in een conflict door een advocaat noodzakelijk is

In de meeste gevallen dient wel een eigen bijdrage betaald te worden. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, en niet van de hoeveelheid tijd die de advocaat nodig heeft om de zaak goed te kunnen behartigen. Eventueel kan voor de eigen bijdrage bijzondere bijstand bij uw gemeente aangevraagd. Dan kost de rechtsbijstand u in feite niets.

Om in aanmerking te kunnen komen voor gefinancierde rechtshulp dient de advocaat een verzoek in te dienen bij de Raad voor Rechtsbijstand.
Als dit verzoek door de Raad wordt gehonoreerd wordt een zogeheten "toevoeging" afgegeven.

Een "toegevoegde" advocaat is dus niet een advocaat die aan een persoon wordt "toegewezen", maar een advocaat die door de cliënt zelf wordt gekozen, waarvan de rekening door de overheid wordt betaald. Vroeger werd dit een "pro-deo advocaat" genoemd. Deze rechtsbijstand wordt alleen verleend aan particulieren en niet aan bedrijven, tenzij voortzetting van het bedrijf afhankelijk is van het resultaat van de verzochte rechtsbijstand.

Tarieven 2020 Weldam Advocaten
Weldam Advocaten hanteert een uurtarief van € 100,00 tot € 250,00, exclusief 21 % BTW en 5 % kantoorkosten en verschotten. U ontvangt van te voren een begroting dan wel een schatting van de te verwachten kosten. Ook is het mogelijk om van te voren een vast bedrag af te spreken. De zaak moet daarvoor wel geschikt zijn. Sowieso overleggen wij met u als de kosten hoger dreigen te worden dan afgesproken. In letselzaken kan het zgn. no cure no pay afgesproken worden.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
jurisprudentie en nieuws

Algemene voorwaarden

Tarieven